Έντυπο Συναίνεσης στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων - ErmisPrimapack
1994
page-template-default,page,page-id-1994,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΕΕ (άρθρο 7)

 

Με την παρούσα, ο/η (επ)……………………(ον)……………………… του…………………… και της …………………  γεννηθείς/σα ……………… στ ………………, δηλώνω  ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και εν έχοντας πλήρη επίγνωση  στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρεία ERMIS PRIMAPACK ΕΠΕ (στο εξής Εταιρεία), σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως  μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία έχει έδρα στην Λεωφόρο Κηφισού αρ. 163 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας τροφίμων μιας χρήσης, επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..)

Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται  τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

 • Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, χώρα καταγωγής, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αντίγραφα πτυχίων και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που αφορούν την εκπαίδευση και εργασιακή σας εμπειρία.
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ιατρικές βεβαιώσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που τηρούνται σε περίπτωση χορήγησης αναρρωτικής άδειας/άδειας ασθενείας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και τηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την λήξη της συνεργασίας σας με την Εταιρεία με σκοπό την χορήγηση βεβαιώσεων απασχόλησης και για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και ελέγχους χρηματοδοτών. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως αυτόματα.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
 3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να  ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
 6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
 7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν.

Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο πριν την υπογραφή της προς μελέτη.

 

Ο/Η συγκατατιθέμενος/η                                            Αθήνα,                   /    /2019

 


 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΕΕ (άρθρο 7)

 

 

Με την παρούσα, ο/η (επ)……………………(ον)……………………… του…………………… και της …………………  γεννηθείς/σα ……………… στ ………………, δηλώνω  ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και εν έχοντας πλήρη επίγνωση  στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από από την εταιρεία ERMIS PRIMAPACK ΕΠΕ (στο εξής Εταιρεία), σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως  μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή.

Η Εταιρεία έχει έδρα στην Λεωφόρο Κηφισού αρ. 163 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας τροφίμων μιας χρήσης, επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα (email …………………. /τηλ………………..)

Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται  τα εξής προσωπικά σας δεδομένα, Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, χώρα καταγωγής, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία για την εκπλήρωση των μεταξύ μας συναλλαγών. Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών σας δεδομένων σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο του Λογιστηρίου και της Διοίκησης της Εταιρείας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία ιδίως για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για σύναψη μελλοντικών συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 και τις αιτιολογικές σκέψεις 44 και 155 του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ. Μετά τη λήξη της εργασιακής σας σχέσης με την Εταιρεία, τα δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και ελέγχους χρηματοδοτών. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως αυτόματα.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
 3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να  ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
 6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
 7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το ΕΣΠ (άρθρο 20 του Κανονισμού)

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν.

Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο πριν την υπογραφή της προς μελέτη.

 

Ο/Η συγκατατιθέμενος/η                                            Αθήνα,                   /    /2019